Επικοινωνία μετά την πώληση
Απαιτήσεις
Σύσταση & Ευκαιρία
Συμβόλαιο Εργαζομένου 1 δοκίμιο
Πελάτες
Στατιστικά Παραγγελιών
Πωλήσεις & Αποθήκη
CMS (Σύστημα διαχείρησης περιεχομένου) & Ηλεκτρονικό Εμπόριο 1 δοκίμιο